Bezpłatna podstawa programowa od 8:00-13:00

Stawka godzinowa powyżej podstawy programowej wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu – od września 2019r. monitorujemy obecność dziecka przy pomocy elektronicznego rejestratora pobytu dziecka.
Poniżej znajdziecie Państwo regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 70 im. Słoneczna Chatka.
Godziny płatne : od 7:00 -8:00 i od 13:00 -17:00
Dzienna stawka żywieniowa wynosi : 8zł
-pełne wyżywienie to 3 posiłki : śniadanie, II śniadanie, obiad.

Płatność wyłącznie przelewem na dwa konta indywidualne, przypisane do każdego dziecka, osobno za wyżywienie, osobno za pobytPrzypominam: poprzednie konta są już  nieaktualne !

Proszę o wpłatę dokładnie tej kwoty, która jest uwidoczniona na wydruku, w terminie do 10 każdego miesiąca. Termin płatności oznacza dzień wpływu na konto przedszkola, a nie dzień dokonania wpłaty przez rodzica. Wydruki z należnościami można pobierać po zalogowaniu się na Przedszkole – w razie utraty dostępu do tego panelu proszę o zwrócenie się do intendenta prośbą o ponowne wygenerowanie hasła.

Przypominam o nadal obowiązujących zniżkach.
Poniżej szczegóły i podstawa prawna.

ULGI W ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE


1.  OBNIŻA SIĘ WYSOKOŚĆ OPŁATY O:

50% – NA DZIECKO KORZYSTAJĄCE Z USŁUG PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY
I ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 50%  – ZA DRUGIE DZIECKO W PRZEDSZKOLU
Z TEJ SAMEJ RODZINY

2. NIE POBIERA SIĘ OPŁATY:

-ZA DRUGIE DZIECKO Z RODZINY KORZYSTAJĄCEJ
Z PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE JEST PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY
I PIELĘGNACYJNY

-ZA TRZECIE DZIECKO, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA TROJE DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY

-W PRZYPADKU, GDY RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) WYCHOWUJE CZWORO I WIĘCEJ DZIECI, POZOSTAJĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU I WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM (DZIECI PEŁNOLETNIE ZALICZA SIĘ, GDY POBIERAJĄ NAUKĘ JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24 R.Ż.) BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

-GDY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU LUB UCZĘSZCZA DO ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

SZCZEGÓŁY: Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez MIASTO POZNAŃ i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. województwa wielkopolskiego z 2019r. poz. 6760).

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU tutaj>