Koncepcja pracy przedszkola nr 70 im. Słoneczna Chatka

Nasze przedszkole jest:
Placówką kameralną, innowacyjną, otwartą na potrzeby dziecka. Kolorowe sale zapraszają do zabawy, a piękny, dobrze wyposażony ogród kusi propozycją aktywnego wypoczynku i relaksu.

Jesteśmy placówką, w której panują ciepłe relacje pomiędzy personelem, rodzicami i dziećmi. Dysponujemy wysokim poziomem oferty edukacyjnej, wdrażamy nowoczesne metody nauczania, między innymi Metodę Projektu i Naturalną Naukę Języka. Obydwie stawiają na wielostronną aktywność dzieci, poznawanie świata w sposób holistyczny, bycie samodzielnym i odpowiedzialnym w toku rozwoju, a także twórczym.
Nasze przedszkole ma profil artystyczno-językowy z elementami ekologii.

Kontakt z różnorodnymi dziedzinami życia (kultura, sztuka, sport, ekologia) wpływa na wrażliwość emocjonalną, estetyczną i kulturalną dziecka.

Tu uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc. Naszą dewizą jest DOBRO DZIECKO.

Specyfiką przedszkola jest:

Bliska współpraca z rodzicami (na wielu poziomach), rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, współtworzą jego specyfikę.

Bogata oferta edukacyjna:

 • język angielski 4  x w tygodniu w każdej z grup, dzieci młodsze po 15-20 min, dzieci starsze po 20-30 min.
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci 4, 5 i 6 letnich 1 x w tygodniu (zajęcia po 0,5 godz.),
 • religia organizowana na życzenie rodziców,
 • logopedia dla dzieci 4-, 5-, 6-letnich,
 • opieka specjalistów  : psycholog, terapeuta pedagogiczny
 • zajęcia rytmiczne i sportowe.

Nasze Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu, ul. Sierkowska

Cele główne

Stworzenie dzieciom z jednej strony bezpiecznej, ale i bardzo inspirującej atmosfery w przedszkolu. Wyrabianie samodzielności szeroko rozumianej, począwszy od prozaicznych czynności samoobsługowych do radzenia sobie w sytuacjach nowych i niekonwencjonalnych.

Wielozmysłowe poznawania świata dzięki zastosowaniu Metody projektu.

Wprowadzenie w świat wartości estetycznych i norm wychowawczych.

Kształtowanie odporności emocjonalnej „Program Przyjaciele Zippiego”.

Kreowanie postaw społecznych zmierzających do zgodnego współdziałania w grupie, akceptacji, umiejętności rozwiązywania problemów.

Stworzenie równych szans na start w życie szkolne – osiągnięcie gotowości szkolnej.

Kryteria sukcesu

Wspólne ustalanie priorytetów wychowawczych i dążenie do ich realizacji w przedszkolu oraz w środowisku rodzinnym.

Wykreowanie wychowanka twórczego, dociekliwego, znającego prawa swoje i innych, otwartego na nowości, komunikatywnego, asertywnego, zadowolonego ze swoich pomysłów i działań, umiejącego brać i dawać.

Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, rozbudzanie wyobraźni, rozpoznawanie emocji i potrzeb drugiej osoby, wspieranie indywidualności.

Doskonałe przygotowanie do nauki w szkole.

 

Metody pracy

Metoda Projektów Lilian G. Katz – jest to pogłębione badanie tematu o dużej wartości poznawczej. Metoda uwzględnia podmiotowość dziecka. Projekty określają kontekst, w którym dziecięca ciekawość świata znajduje sensowny wyraz przynosząc małemu badaczowi radość samodzielnego poznania.
Naturalna Nauka Języka – program autorski T. Młodzińskiej, model skutecznie rozbudzający zainteresowania czytelnicze małego dziecka.
Jest to nauka poprzez mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz twórcze działanie. Bazę stanowi zbiór książeczek z serii „Słoneczna biblioteka” – około 120 krótkich, z powtarzającymi się sekwencjami wyrazowymi opowiastek z zaskakującą puentą.

Pedagogika zabawy – KLANZA – zastaw zabaw i tańców z muzyką, rekwizytami, zabaw integracyjnych i kształtujących różne umiejętności.
Metoda Bati Strauss – muzyka poważna w wielu twórczych odsłonach.
Program Przyjaciele Zippiego – kształtujący odporność emocjonalną dzieci, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, określanie emocji własnych i innych.

Plan pracy na rok 2019/20 do pobrania tutaj.

 

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych

Wzmacnianie pozytywnych zachowań poprzez:

 • pochwały indywidualne,
 • 
pochwały przed grupą,
 • 
pochwała przed rodzicami,
 • przydział funkcji dodatkowych (odpowiedzialność),
 • 
odznaki Super przedszkolaka, medale, plakietki,
 • wspólne tworzenie z dziećmi Grupowego Kodeksu Przedszkolaka,
 • prowadzenie tablic motywacyjnych – podsumowywanie tygodnia.

System obserwowania osiągnięć nauczycieli

 • obserwacje codzienne,
 • 
obserwacja zajęć,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • zajęcia koleżeńskie,
 • przegląd dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli,
 • analiza Arkusza Samooceny na radach podsumowujących semestr,
 • sprawozdania opiekunów stażu,
 • obserwacja prezentowanych przez dzieci umiejętności, zachowań, wiadomości.
System diagnozowania osiągnięć dzieci

Wybór narzędzi do diagnostyki osiągnięć dzieci – arkusze obserwacji dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej.

Obserwacja i diagnoza prowadzona na początku roku szkolnego /wrzesień – październik/, ponowna obserwacja w maju.

Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych obserwacji.

Określanie słabych i mocnych stron każdego przedszkolaka, podjęcie odpowiednich działań edukacyjno- wychowawczych.

Dzieci obserwujemy w trakcie zajęć, zabawy, aktywności twórczej, czynności samoobsługowych, wycieczek, wyjazdów do teatru, opery, muzeum, występów dla rodziców .

Stałe monitorowanie osiągnięć dzieci, gromadzenie prac dzieci, zdjęć, próbek pisma wraz z komentarzem i zaznaczeniem daty.

Wymiana spostrzeżeń między nauczycielami, wspólne uzgadnianie kierunków wsparcia rozwoju dziecka.

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

 • codzienne rozmowy z rodzicami na tematy bieżące,
 • konsultacje indywidualne organizowane po I półroczu i w miarę potrzeb na koniec roku szkolnego, w oparciu o arkusze obserwacji i prowadzona diagnozę
 • przedstawienie osiągnięć dzieci oraz obszarów wymagających działań kompensacyjnych,
 • zebrania z rodzicami,
 • imprezy grupowe w czasie których dzieci prezentują swoje umiejętności.
Zasady współpracy nauczycieli

Nauczyciele współpracują ze sobą:

 • na spotkaniach Rady Pedagogicznej – temat podany do dyskusji jest wspólnie omawiany, zgłaszamy propozycje , omawiamy plany na przyszłość, podejmujemy decyzje w ważnych kwestiach, rozwiązujemy
 • w ramach spotkań zespołów – dzielimy się zadaniami tworząc zespoły problemowe, powołane do określonych zadań, zespoły tworzą harmonogram spotkań, działają zgodnie z ustalonym planem,
 • w ramach współpracy stażysta – opiekun stażu, wg harmonogramu spotkań, wzajemnie zapraszają się na zajęcia, omawiają je, wyciągają wnioski,
 • podczas wspólnego przygotowania do ogólnoprzedszkolnych imprez,
 • podczas rad samokształceniowych – przygotowywanie materiałów dla uczestników, dzielenie się wiedzą na określony temat / umiejętności uzyskane w wyniku udziału w kursach, szkoleniach innych/,

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka

 • rozmowy podczas konsultacji indywidualnych – wspólne ustalanie priorytetów wychowawczych, kierunków pracy,
 • rozmowy codzienne,
 • informacje telefoniczne o zaistniałych sytuacjach w przypadku ograniczonych i spotkań z rodzicami , przesyłanie informacji mailem,
 • prowadzenie dzienniczków zachowań,
 • wytyczanie jednokierunkowej linii oddziaływań wychowawczych przedszkole – dom,
 • wzajemne relacjonowanie przebiegu wdrażania pożądanych zasad, realizacji umów,
 • podejmowanie współpracy ze specjalistą
 • wzajemne informowanie i ustaleniach i podjętych kierunkach pracy z dzieckiem, a także postępach i trudnościach, wytwarzanie atmosfery zaufania i akceptacji,
 • przygotowanie opinii pedagogicznej o dziecku na wniosek rodzica, psychologa.