Przedszkole nr 70 Słoneczna Chatka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola nr 70 Słoneczna Chatka w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Lewicka.
 • E-mail: p70@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 867 97 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 70 w Poznaniu
 • Adres: ul. Skarbka 9, 60-348 Poznań
 • E-mail: p70@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 867 97 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Skarbka.

Budynek jest trzykondygnacyjny z tym, że dla dzieci i rodziców udostępniane są dwa poziomy : parter i piętro, tutaj usytuowane są sale zajęć.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody z podwójnym pochwytem. – dostęp jest zatem utrudniony.

W budynku brak windy do przewozu osób, dlatego dostępność wyższej kondygnacji dla osób niepełnosprawnych jest utrudniona lub niemożliwa.

W budynku przy wejściu zamontowany jest video domofon, który pozwala na komunikację przywołanie dzieci zarówno z parteru jak i z pierwszego piętra.

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Budynek przedszkola nie posiada własnego parkingu.Przedszkole dopuszcza sytuację w której osoba niepełnosprawna wchodzi z psem asystującym.

Zarówno w placówce jak i na stronie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

Przedszkole posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, w tym jedno bezpośrednio z sali zajęciowej, dlatego istnieje możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.