Przedszkole nr 70 Słoneczna Chatka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Przedszkola nr 70 Słoneczna Chatka w Poznaniu : www.slonecznachatka.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

• Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

• Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

• Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

• Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności :

    Data publikacji strony internetowej: 2013-02-01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą :

strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-04

    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Lewicka.

    E-mail: p70@poznan.interklasa.pl

    Telefon: 61 867 97 82

Każdy ma prawo:

    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres: Dyrektor Przedszkola nr 70 w Poznaniu

    Adres: ul. Skarbka 9, 60-348 Poznań,

e-mail: p70@poznan.interklasa.pl

    Telefon: 61 867 97 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Skarbka.

Budynek jest trzykondygnacyjny z tym, że dla dzieci i rodziców udostępniane są dwa poziomy : parter i piętro, tutaj usytuowane są sale zajęć.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody z podwójnym pochwytem. – dostęp jest zatem utrudniony.

W budynku brak windy do przewozu osób, dlatego dostępność wyższej kondygnacji dla osób niepełnosprawnych jest utrudniona lub niemożliwa.

W budynku przy wejściu zamontowany jest video domofon, który pozwala na komunikację  – przywołanie dzieci zarówno z parteru jak i z pierwszego piętra.

W budynku brak oznaczeń  w alfabecie Braille’a.

Budynek przedszkola nie posiada własnego parkingu.

Przedszkole dopuszcza sytuację w której osoba niepełnosprawna wchodzi z psem asystującym.

Zarówno w placówce jak i na stronie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

Przedszkole posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, w tym jedno bezpośrednio z sali zajęciowej, dlatego istnieje możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-04

• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji : 2024-03-26.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.