Program Wychowawczy
Przedszkola nr 70
im.Słoneczna Chatka

W naszym przedszkolu oprócz programów wychowania przedszkolnego mamy również kilka programów autorskich napisanych przez nasze nauczycielki.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

„Bezpieczne przedszkolaki, to mądre dzieciaki” –
program z zakresu bezpieczeństwa, autor: Agnieszka Kluj

Program „Bezpieczne przedszkolaki to mądre dzieciaki” będzie realizowany w ramach zajęć porannych lub popołudniowych we wszystkich grupach wiekowych w roku szkolnym 2022/2023 w miesiącach od lutego do kwietnia, natomiast ewaluacja przeprowadzona zostanie w maju.
Głównym założeniem programu jest uwrażliwienie na kwestie bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa w różnych codziennych sytuacjach.
Program składa się z sześciu tematów realizowanych dwa razy w miesiącu i utrwalanych w codziennym życiu. Program ten adresowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat i ma charakter profilaktyczny.
Treść programu jest tak skonstruowana, żeby można go było wykorzystać w każdej grupie wiekowej dopasowując treści do wieku dzieci.

Cel główny:
Celem głównym programu „Bezpieczne przedszkolaki to mądre dzieciaki” jest poszerzenie i utrwalenie wiadomości dzieci na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz unikania zagrożeń.

Cele szczegółowe:

 • utrwalanie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 • znajomość podstawowych zasad zachowania się w środkach komunikacji
 • uświadomienie zagrożeń związanych z dostępem do Internetu w tym do gier komputerowych
 • kształtowanie postawy asertywnej
 • kształtowanie postawy ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań w czasie zabawy w domu i przedszkolu
 • kształtowanie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, pogotowia oraz znajomość numerów telefonów alarmowych
 • nauczenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami zagrażącymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom
 • kształtowanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych (lód i śnieg) oraz letnich (zbiorniki wodne i las)

„Przedszkolak artystą przed duże A”-
program z zakresu arteterapii, autor:Donata Wojtera

Okres przedszkolny to czas najpiękniejszy, a zarazem najtrudniejszy dla małego człowieka. Przed nim wiele przygód, przyjaźni, niespodzianek, sukcesów i radości. Po drodze czeka go jednak wiele trudnych wyzwań, niepokojów, porażek. Naszym zadaniem jest stworzyć mu bezpieczną przystań, w której zbuduje  poczucie bezpieczeństwa i rozwinie skrzydła.
Uważam, że sztuka otwiera na świat, ludzi, otwiera serca i umysły i to właśnie ona będzie furtką do poznawania  świata uczuć, wyobraźni, spokoju. Dążę do tego aby każdy wychowanek mógł odkrywać i uczyć się tego świata w sposób dla siebie najbardziej komfortowy, aby mógł iść swoją własną i piękną drogą.
Program PRZEDSZKOLAK PRZEZ DUŻE A  powstał dla dzieci i dzięki dzieciom. Od wielu lat obserwuję i wspólnie z dziećmi doświadczam terapeutycznego wpływu sztuki na nasze zachowanie, postrzeganie się nawzajem. Momentem przełomowym i iskrą do powstania programu był Dzień kropki, w tym dniu każdy przedszkolak poczuł się artystą i zrozumiał przesłanie płynące z tego małego znaku – Jestem zdolny, pomysłowy, rysuję jak potrafię i to co robię jest piękne.

Głównym celem programu pt. „ Przedszkolak przez duże A”  jest rozbudzanie u wychowanków wrażliwości emocjonalnej, artystycznej i  społecznej. Dotarcie do dzieci wrażliwych, borykających się z niepełnosprawnościami i ograniczeniami.

Cele szczegółowe

 • Świadome , merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów sztuki do zajęć dydaktycznych ;
 • Organizowanie holistycznego rozwoju dziecka;
 • Kształtowanie kompetencji społecznych;
 • Kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej;
 • Praca nad samooceną dziecka;
 • Uwrażliwianie dziecka na kontakt ze sztuką;
 • Tworzenie warunków  do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy;
 • Docieranie do dzieci z niepełnosprawnością i ograniczeniami;
 • Uświadamianie znaczenia sztuki w życiu człowieka;
 • Prezentowanie różnorodnych dzieł sztuki;
 • Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych;
 • Zapoznanie z twórcami, artystami w dziedzinie muzyki, tańca, filmu, malarstwa, rzeźby;
 • Wyrażanie emocji przez różnorodne formy artystyczne;
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym

„Eko przedszkole” –
program z zakresu ekologii, autor: Agata Okoniewska

Główne założenia i cele programowe:

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, ale także jej kruchość, jeśli nie zadbamy o nią wspólnymi siłami.
 • Stymulowanie rozwoju i wrażliwości poprzez bliski kontakt z otaczającą przyrodą.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata.
 • Uświadamianie wartości dbania o przyrodę jako jednego z najważniejszych elementów życia na ziemi.

Cele programu:
Cele ogólne wynikające z podstawy programowej dla I etapu kształcenia: 

 • Odkrywanie własnych możliwości poprzez gromadzenie doświadczeń na wielu polach.
 • Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, otaczającej dziecko przyrody.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych i precyzyjnych.
 • Inicjacja zabaw konstrukcyjnych przy użyciu tworzyw naturalnych: szyszki, żołędzie, kasztany, patyki, drewienka, kamyki.
 • Doskonalenie małej motoryki poprzez trzymanie przedmiotów jedna ręką oraz oburącz, pakowanie, sprzątanie po skończonej pracy.
 • Przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt i owadów.
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Wyrażanie swojego rozumienia świata i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, poprzez wykonywanie konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.
 • Eksperymentowanie z różnymi materiałami i dokonywanie pomiarów długości okazów przyrodniczych.
 • Przeliczanie elementów zbiorów naturalnych.
 • Podejmowanie samodzielnej aktynowości badawczej, np. oglądanie książek o tematyce przyrodniczej, zagospodarowanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystnie z nowoczesnej technologii (tablica multimedialna).
 • Klasyfikowanie przedmiotów według kształtu, koloru, przeznaczenia (praca z tworzywem przyrodniczym).
 • Poznawanie świata roślin poprzez samodzielną pracę w ziemi.
 • Pogłębianie wiadomości dotyczących pór roku.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody.
 • Obserwowanie wzrostu: pąków, liści, owoców, rośliny.
 • Dostrzeganie wartości pracy ludzkich rąk: rolnicy, sadownicy, ogrodnicy.
 • Szerzenie postaw ekologicznych w przedszkolu.
 • Przekazywanie pozytywnych ekologicznie wartości ludziom z najbliższego otoczenia.

„Wychowanie przez czytanie” –
program z zakresu czytelnictwa, autor: Agnieszka Gazda

Program ten został opracowany, by promować czytelnictwo wśród dzieci i ich rodzin, by rozwijać zainteresowania czytelnicze   przy wykorzystaniu nowych technologii. Kolejnym powodem była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jak i co czytać dzieciom, by lektura miała najlepszy wpływ na ich zdolność percepcji, empatię, refleks, rozwijała ich umiejętności interpersonalne i kształtowała charakter?
Bowiem w dobie mediów wychowanie dzieci na miłośników czytania wymaga zaangażowania dorosłych.  Czytanie dzieciom wartościowych książek, rozmowa o ich treści, kształtowanie potrzeby i nawyku czytania jest warunkiem rozwoju krytycznego myślenia, mądrości życiowej, wyobraźni i wrażliwości moralnej. To droga do uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. Umiejętność korzystania  z tekstów pozwala radzić sobie z koniecznością wielokrotnej zmiany naszych dróg zawodowych i życiowych. Dlatego program „Wychowanie przez czytanie” w mojej opinii ma ogromną wartość i moc na przyszłość. Wspomnę, że został opracowany, by mogły z niego korzystać różne grupy wiekowe, bowiem proponuje poruszanie na zaplanowanych warsztatach czytelniczych bardzo ważnych wartości: piękna, dobra, uczciwości, miłości, przyjaźni i troski o siebie, bliskich i o świat.

Zaproponowane w programie warsztaty osnute są wokół tekstu literackiego – opowiadania, wiersza, fragmentu książki, legendy.   Wybrany utwór jest prezentowany  na głos   przez nauczyciela prowadzącego spotkanie w formie teatru,  lektury czy recytacji. Czytaniu towarzyszy  swobodna i  pełna akceptacji  atmosfera, odpowiednia do tematu muzyka i miejsce.
Dzieci aktywizowane są do wspólnego czytania książek  między innymi typu picturebooki, czy  krótkich formach teatralnych, wspólnej analizy tekstu poprzez  grupową dyskusję  czy wymianę refleksji  oraz doświadczanie wielozmysłowe, poprzez obcowanie z tekstem literackim dziełami malarstwa, utworami muzycznymi, elementami aromaterapii i zabawy światłem  i cieniem  oraz  zabawą ruchową, badawczą  czy twórczą. I słowo na zakończenie, tego krótkiego opisu mojego programu, jego opracowywanie to było dla mnie wyzwanie i poczucie misji, ale realizacja to już sama przyjemność.