Koncepcja pracy przedszkola nr 70 im. Słoneczna Chatka

Nasze przedszkole jest:

placówką kameralną, innowacyjną, otwartą na potrzeby dziecka. Kolorowe sale zapraszają do zabawy, a piękny, dobrze wyposażony ogród kusi propozycją aktywnego wypoczynku i relaksu.

Jesteśmy placówką, w której panują ciepłe relacje pomiędzy personelem, rodzicami i dziećmi. Dysponujemy wysokim poziomem oferty edukacyjnej, wdrażamy nowoczesne metody nauczania, między innymi: Metodę Projektów, Pedagogikę Zabawy, Edukację przez ruch wg D. Dziamskiej i Naturalną Naukę Języka. Stawiają one na wielostronną aktywność dzieci, poznawanie świata w sposób holistyczny, bycie samodzielnym i odpowiedzialnym w toku rozwoju, a także twórczym.

Kontakt z różnorodnymi dziedzinami życia (kultura, sztuka, sport, ekologia) wpływa na wrażliwość emocjonalną, estetyczną i kulturalną dziecka.

 „Uczymy się poprzez działanie, doświadczanie, odkrywanie”.

Specyfiką przedszkola jest:

Bliska współpraca z rodzicami (na wielu poziomach); rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, współtworzą jego klimat, aktywnie wspierają realizowane z dziećmi projekty, organizują wydarzenia.

Bogata oferta edukacyjna:

 • język angielski minimum 2  x w tygodniu w każdej z grup, dzieci młodsze po 15-20 min, dzieci starsze po 20-30 min.,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci 4, 5 i 6 letnich 1 x w tygodniu (zajęcia po 0,5 godz.),
 • religia organizowana na życzenie rodziców,
 • logopedia dla dzieci 4-, 5-, 6-letnich,
 • opieka specjalistów: : psycholog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia rytmiczne i sportowe.

Nasze Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56.

Cele główne

Stworzenie dzieciom z jednej strony bezpiecznej, ale i bardzo inspirującej atmosfery w przedszkolu.

Wyrabianie samodzielności szeroko rozumianej, począwszy od prozaicznych czynności samoobsługowych do radzenia sobie w sytuacjach nowych i niekonwencjonalnych.

Wielozmysłowe poznawania świata dzięki zastosowaniu Metody Projektów.

Wprowadzenie w świat wartości estetycznych i norm wychowawczych – „Dary Froebla”, „Edukacja przez ruch” wg D.Dziamskiej.

Kształtowanie odporności emocjonalnej „Program Przyjaciele Zippiego”.

Kreowanie postaw społecznych zmierzających do zgodnego współdziałania w grupie, akceptacji, umiejętności rozwiązywania problemów.

Stworzenie równych szans na start w życie szkolne – osiągnięcie gotowości szkolnej.

Kryteria sukcesu

Wspólne ustalanie priorytetów wychowawczych i dążenie do ich realizacji w przedszkolu oraz w środowisku rodzinnym.

Wykreowanie wychowanka twórczego, dociekliwego, znającego prawa swoje i innych, otwartego na nowości, komunikatywnego, asertywnego, zadowolonego ze swoich pomysłów i działań, umiejącego brać i dawać.

Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, rozbudzanie wyobraźni, rozpoznawanie emocji i potrzeb drugiej osoby, wspieranie indywidualności.

Doskonałe przygotowanie do nauki w szkole – na podst. informacji zwrotnych ze szkół, w których absolwenci przedszkola kontynuują edukację.

Metody pracy

Metoda Projektów Lilian G. Katz – jest to pogłębione badanie tematu o dużej wartości poznawczej. Metoda uwzględnia podmiotowość dziecka. Projekty określają kontekst, w którym dziecięca ciekawość świata znajduje sensowny wyraz przynosząc małemu badaczowi radość samodzielnego poznania.

Pedagogika zabawy – KLANZA – zastaw zabaw i tańców z muzyką, rekwizytami, zabaw integracyjnych i kształtujących różne umiejętności.

Metoda Bati Strauss – muzyka poważna w wielu twórczych odsłonach.

Program Przyjaciele Zippiego – kształtujący odporność emocjonalną dzieci, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, określanie emocji własnych i innych.

„Dary Froebla” – kształtowanie kompetencji matematycznych oraz  umiejętności i postaw  związanych z  wychowaniem estetycznym.

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych

Wzmacnianie pozytywnych zachowań poprzez:

 • pochwały indywidualne,
 • pochwały przed grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • przydział funkcji dodatkowych (odpowiedzialność),
 • odznaki Super przedszkolaka, medale, plakietki – w realizowanych projektach,
 • wspólne tworzenie z dziećmi Grupowego Kodeksu Przedszkolaka.

System obserwowania osiągnięć nauczycieli

 • obserwacje codzienne,
 • obserwacja zajęć,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • zajęcia koleżeńskie,
 • przegląd dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli,
 • analiza Arkusza Samooceny na radach podsumowujących semestr,
 • sprawozdania opiekunów stażu,
 • obserwacja prezentowanych przez dzieci umiejętności, zachowań, wiadomości.

System diagnozowania osiągnięć dzieci

Wybór narzędzi do diagnostyki osiągnięć dzieci – dot. 6-latków oraz arkuszy obserwacji dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej (3-5-latki)

Obserwacja i diagnoza prowadzona na początku roku szkolnego /wrzesień – październik/, ponowna obserwacja w maju.

Przygotowanie wniosków, podsumowań  z przeprowadzonych obserwacji – wytyczenie ogólnych kierunków do pracy z dziećmi, w tym pracy indywidualnej.

Określanie słabych i mocnych stron każdego przedszkolaka, wspieranie dzieci w pokonywaniu trudności.

Dzieci obserwujemy w trakcie zajęć, zabawy, aktywności twórczej, czynności samoobsługowych, wycieczek, wyjazdów do teatru, opery, muzeum, występów dla rodziców .

Stałe monitorowanie osiągnięć dzieci, gromadzenie prac dzieci, zdjęć, próbek pisma wraz z komentarzem i zaznaczeniem daty.

Wymiana spostrzeżeń między nauczycielami, wspólne uzgadnianie kierunków wsparcia rozwoju dziecka.

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

 • codzienne rozmowy z rodzicami na tematy bieżące, (w trakcie pandemii codzienne lub zbiorcze cotygodniowe reportaże zdjęciowe z wydarzeń grupowych i bieżącej pracy z dziećmi, opatrzone komentarzem
 • konsultacje indywidualne organizowane po I półroczu i w miarę potrzeb jak również na koniec roku szkolnego, w oparciu o arkusze obserwacji i prowadzoną diagnozę gotowości szkolnej
 • przedstawienie osiągnięć dzieci oraz obszarów wymagających działań kompensacyjnych,
 • zebrania z rodzicami,
 • imprezy grupowe w czasie których dzieci prezentują swoje umiejętności.

Zasady współpracy nauczycieli

Nauczyciele współpracują ze sobą:

 • na spotkaniach Rady Pedagogicznej – temat podany do dyskusji jest wspólnie omawiany, zgłaszamy propozycje , omawiamy plany na przyszłość – tworzymy koncepcję naszej pracy, podejmujemy decyzje w ważnych kwestiach, rozwiązujemy problemy bieżące
 • w ramach spotkań zespołów – dzielimy się zadaniami tworząc zespoły problemowe, powołane do określonych zadań, zespoły tworzą harmonogram spotkań, działają zgodnie z ustalonym planem,
 • w ramach współpracy stażysta – opiekun stażu, wg harmonogramu spotkań, wzajemnie zapraszają się na zajęcia, omawiają je, dokonują ewaluacji,
 • podczas wspólnego przygotowania do ogólnoprzedszkolnych imprez,
 • podczas rad samokształceniowych – przygotowywanie materiałów dla uczestników, dzielenie się wiedzą na określony temat / umiejętnościami uzyskanymi w wyniku udziału w kursach, szkoleniach innych/, tworzenie zbiorów materiałów do zajęć, scenariuszy, propozycji zabaw itd.  praca w ramach zespołów powołanych w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka

 • rozmowy podczas konsultacji indywidualnych – wspólne ustalanie priorytetów wychowawczych, kierunków pracy,
 • rozmowy codzienne, ( w pandemii zdawanie relacji w postaci mailowych reportaży z wydarzeń)
 • informacje telefoniczne o zaistniałych sytuacjach w przypadku ograniczonych i spotkań z rodzicami , przesyłanie informacji mailem,
 • prowadzenie dzienniczków zachowań (w miarę potrzeb, tylko  w  sytuacjach tego wymagających ),
 • wytyczanie wspólnej linii oddziaływań wychowawczych przedszkole – dom,
 • wzajemne relacjonowanie przebiegu wdrażania pożądanych zasad, realizacji umów,
 • podejmowanie współpracy ze specjalistą
 • wzajemne informowanie i ustaleniach i podjętych kierunkach pracy z dzieckiem, a także postępach i trudnościach, wytwarzanie atmosfery zaufania i akceptacji,
 • przygotowanie opinii pedagogicznej o dziecku na wniosek rodzica, psychologa.
 • Współpraca z Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka